علی اکبر تجلی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری(تنظیم نشده)علوم مرتع

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)رئیس اداره پژوهش دانشکده فنی مهندسی واحد یادگار امام (ره)قطعیتمام وقت(تنظیم نشده)