پروانه احمدی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)ریاضی محض گرایش هندسه - توپولوژیدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال