مهدی انصاری

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)معاون فرهنگی و اجتماعی واحد یادگار امام خمینی (ره)قطعیتمام وقت(تنظیم نشده)