نمایش ۷۳ تا ۹۰ مورد از کل ۴۰۲ مورد.
علیرضا

علیرضا پازکی

دانشیار
دانشکده فنی و مهندسی
علیرضا پازکی
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iausr.ac.ir/pazoki/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس ارکید