نمایش ۱۹ تا ۳۶ مورد از کل ۴۰۲ مورد.
صابر

صابر اداک

استادیار
دانشکده علوم انسانی
صابر اداک
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iausr.ac.ir/adak/fa