محمدرضا ابراهیم زاده

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری(تنظیم نشده)مهندسی مکانیک ماشین هاواحد علوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)مدیر گروه کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزیقطعیتمام وقت(تنظیم نشده)