قاسم اسعدی کردشولی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)فیزیک نظری

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)معاون دانشکده علوم پایه واحد یادگار امام خمینی (ره)قطعیتمام وقت(تنظیم نشده)